સુરતના છાપરાભાઠા ગામે દાંડી યાત્રા પહોંચી, વરિયાવ ચેક પોસ્ટ ખાતે યાત્રિકોનું સ્વાગત કરાયું


By : Oneindia Video Staff

Printed : April 03, 2021, 04:00

Length : 01:13

સુરતના છાપરાભાઠા ગામે દાંડી યાત્રા પહોંચી, વરિયાવ ચેક પોસ્ટ ખાતે યાત્રિકોનું સ્વાગત કરાયુંSource link