સાબરકાંઠા : મંડપ, ડીજે, લાઇટ ડેકોરેશન સહિતના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા લોકોએ જિલ્લા ક્લેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યુ


By : Oneindia Video Workforce

Printed : April 06, 2021, 02:00

Length : 01:06

સાબરકાંઠા : મંડપ, ડીજે, લાઇટ ડેકોરેશન સહિતના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા લોકોએ જિલ્લા ક્લેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યુSource link