વડોદરા : વધતા કોરોના સંક્રમણને લઈ ડભોઇ તાલુકામાં આવેલું કુબેર ભંડારી મંદિર બંધ


By : Oneindia Video Group

Printed : April 07, 2021, 05:00

Period : 02:32

વડોદરા : વધતા કોરોના સંક્રમણને લઈ ડભોઇ તાલુકામાં આવેલું કુબેર ભંડારી મંદિર બંધSource link