વડોદરા : ડભોઇના શીતપુર નજીક કેનાલમાંથી પાણીની ચોરી