વડોદરા : કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે બહારના કે અન્ય વ્યક્તિઓ પર પ્રવેશબંધી ફરમાવાઈ


By : Oneindia Video Workforce

Printed : April 06, 2021, 02:15

Length : 01:22

વડોદરા : કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે બહારના કે અન્ય વ્યક્તિઓ પર પ્રવેશબંધી ફરમાવાઈSource link