રાજકોટ : પ્રશાંતભાઈ કોરાટને પ્રદેશ યુવા ભાજપના અધ્યક્ષ બનાવાયા


By : Oneindia Video Workforce

Printed : April 03, 2021, 10:00

Period : 01:02

રાજકોટ : પ્રશાંતભાઈ કોરાટને પ્રદેશ યુવા ભાજપના અધ્યક્ષ બનાવાયાSource link