ભરૂચ : નગર સેવાસદન દ્વારા સેનેટાઈઝિંગ કામગીરી કરવામાં આવી