બનાસકાંઠા : ડીસાના રામનગર સોસાયટીમાં અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ખાતે કોરોના ટેસ્ટિંગ કામગીરી ચાલુ


By : Oneindia Video Group

Revealed : April 04, 2021, 05:45

Period : 01:09

બનાસકાંઠા : ડીસાના રામનગર સોસાયટીમાં અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ખાતે કોરોના ટેસ્ટિંગ કામગીરી ચાલુSource link