પાટણ : શહેરમાં કુલ 1,509 દર્દીઓ કોરોનાની ઝપેટમાં આવ્યા