પાટણ : વડાવલી ખાતેથી સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન- ૨૦૨૧નો મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા રાજ્યવ્યાપી શુભારંભ


By : Oneindia Video Staff

Revealed : April 02, 2021, 04:30

Period : 01:20

પાટણ : વડાવલી ખાતેથી સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન- ૨૦૨૧નો મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા રાજ્યવ્યાપી શુભારંભSource link