પાટણ : મુખ્ય બજાર સહિત નાસ્તા માટેનું હબ ગણાતા જુના ગંજ બજાર વિસ્તારમાં પહોચ્યો પોલીસ કાફલો


By : Oneindia Video Workforce

Printed : April 04, 2021, 05:30

Length : 01:01

પાટણ : મુખ્ય બજાર સહિત નાસ્તા માટેનું હબ ગણાતા જુના ગંજ બજાર વિસ્તારમાં પહોચ્યો પોલીસ કાફલોSource link