પાટણ : દુષિત પાણી મળતા વેપારીઓ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી
પાટણ : દુષિત પાણી મળતા વેપારીઓ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવીSource link