પંચમહાલ : હાલોલમાં શ્રી દશા ઝારોળા વાડી ખાતે કોરોના રસીકરણ કેમ્પ યોજાયો


By : Oneindia Video Staff

Revealed : April 07, 2021, 06:45

Length : 01:06

પંચમહાલ : હાલોલમાં શ્રી દશા ઝારોળા વાડી ખાતે કોરોના રસીકરણ કેમ્પ યોજાયોSource link