પંચમહાલ : કાલોલમાં નાયબ કલેકટરની ઉપસ્થિતિમાં લઘુમતી લોકોમાં જાગૃત અભિયાનનું આયોજન


By : Oneindia Video Staff

Printed : April 02, 2021, 03:15

Period : 01:11

પંચમહાલ : કાલોલમાં નાયબ કલેકટરની ઉપસ્થિતિમાં લઘુમતી લોકોમાં જાગૃત અભિયાનનું આયોજનSource link