નેશનલ : ભોપાલમાં સીટી વેલ્યુવાળા દર્દીને કોરોના નેગેટિવ બતાવવામાં આવ્યા


By : Oneindia Video Crew

Printed : April 03, 2021, 09:30

Period : 01:07

નેશનલ : ભોપાલમાં સીટી વેલ્યુવાળા દર્દીને કોરોના નેગેટિવ બતાવવામાં આવ્યાSource link