નેશનલ : દિલ્હીમાં રાત્રિ કર્ફ્યૂ લાગુ કરવામાં આવ્યું
નેશનલ : દિલ્હીમાં રાત્રિ કર્ફ્યૂ લાગુ કરવામાં આવ્યુંSource link