જુનાગઢ : ભેસાણ તાલુકા પંચાયતનું અંદાજપત્ર પસાર કરાયું
જુનાગઢ : ભેસાણ તાલુકા પંચાયતનું અંદાજપત્ર પસાર કરાયુંSource link