જીએસટી કલેક્શન સતત ૬ મહિનાથી એક લાખ કરોડની ઉપર
જીએસટી કલેક્શન સતત ૬ મહિનાથી એક લાખ કરોડની ઉપરSource link