ગુજરાતમાં વાલીઓની ચિંતા વધી, બાળકો બની રહ્યા છે કોરોનાનો શિકાર


By : Oneindia Video Staff

Printed : April 07, 2021, 02:45

Period : 01:18

ગુજરાતમાં વાલીઓની ચિંતા વધી, બાળકો બની રહ્યા છે કોરોનાનો શિકારSource link