ગાંધીનગર ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી પરસોત્તમભાઇ રૂપાલાએ કોરોના વિરોધી વેક્સિનનો બીજો ડોઝ લીધો


By : Oneindia Video Workforce

Revealed : April 04, 2021, 12:00

Period : 01:12

ગાંધીનગર ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી પરસોત્તમભાઇ રૂપાલાએ કોરોના વિરોધી વેક્સિનનો બીજો ડોઝ લીધોSource link