કચ્છ : માધાપર નવા વાસમાં હવે 700 ઘરોને મળશે ફૂલ ફોર્સમાં પાણી
કચ્છ : માધાપર નવા વાસમાં હવે 700 ઘરોને મળશે ફૂલ ફોર્સમાં પાણીSource link