કચ્છ : અવારનવાર ઉભરાતી ગટરનો પ્રશ્ન ઉકેલવા નગરપાલિકા દ્વારા જેટિંગ મશીનનું લોકાર્પણ


By : Oneindia Video Staff

Revealed : April 04, 2021, 11:45

Length : 01:34

કચ્છ : અવારનવાર ઉભરાતી ગટરનો પ્રશ્ન ઉકેલવા નગરપાલિકા દ્વારા જેટિંગ મશીનનું લોકાર્પણSource link