ઈન્ટરનેશનલ : WHOના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિકે લોકડાઉન પર ચેતવ્યાં
ઈન્ટરનેશનલ : WHOના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિકે લોકડાઉન પર ચેતવ્યાંSource link