અમરેલી : લાઠીના મેઈન બજારમાં જ્વેલર્સની દુકાનમાં ચોરી