અમરેલી : લાઠીના આસોદર રહેણાંક મકાનમાં લાગી આગ
અમરેલી : લાઠીના આસોદર રહેણાંક મકાનમાં લાગી આગSource link