અમદાવાદ : બેડરૂમમાં બંધ કરી પત્નીની છરીના ઘા મારી કરી હત્યા, નિકોલ વિસ્તારની ઘટના


By : Oneindia Video Group

Revealed : April 05, 2021, 01:00

Length : 01:30

અમદાવાદ : બેડરૂમમાં બંધ કરી પત્નીની છરીના ઘા મારી કરી હત્યા, નિકોલ વિસ્તારની ઘટનાSource link