અમદાવાદ : જીસીએસ હોસ્પિટલ દ્વારા કુહા ખાતે વૃદ્ધાશ્રમમાં નિઃશુલ્ક નિદાન કેમ્પ યોજાયો


By : Oneindia Video Crew

Printed : April 07, 2021, 05:15

Period : 01:30

અમદાવાદ : જીસીએસ હોસ્પિટલ દ્વારા કુહા ખાતે વૃદ્ધાશ્રમમાં નિઃશુલ્ક નિદાન કેમ્પ યોજાયોSource link